Logatec
Gubčeva 8a , 1370 Logatec
tel.: (01) 750-80-80
faks.: (01) 750-80-90
e-pošta: info@ds-logatec.si


Izgradnja in vzpostavitev Dnevnega centra v Logatcu

 

DNEVNI CENTER LOGATEC

 

Namen investicijskega projekta je izgradnja in vzpostavitev dnevno varstvenega centra v Logatcu in s tem blaženje posledic, ki jih prinaša trend staranja prebivalstva. Z izgradnjo ustrezne infrastrukture se bosta povečala obseg in kakovost skupnostnih, neinstitucionalnih storitev oskrbe starostnikov, kar ima za posledico večjo deinstitucionalizacijo socialno varstvenih storitev v Sloveniji. Vzpostavitev kakovostne socialno varstvene infrastrukture in programov pomeni zagotovitev boljše socialne vključenosti starostnikov, zagotovitev varnega bivanja in kakovostnega preživljanja prostega časa. S tem se bo omogočilo, da bodo starostniki dlje časa bivali v domačem okolju s svojci. Vključitev starostnikov v dnevne oblike varstva pomeni tudi razbremenitev svojcev in družinskih skrbnikov. Z izvedbo projekta se bo podaljšalo in po možnosti preprečilo prehod v obliko institucionalnega socialnega varstva starostnikov oziroma omogočilo postopen prehod od neinstitucionalizirane oblike socialnega varstva v institucionalizirano obliko socialnega varstva. Izvedba projekta bo tako pospešila skladen socialni, družbeni, okoljski in tudi gospodarski razvoj, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja in s tem dviga življenjskega standarda starostnikov kot tudi vsega lokalnega prebivalstva. Pripomogla bo h krepitvi sodelovanja med institucijami in nevladnimi organizacijami za povečanje dostopnosti do socialno varstvenih storitev, kar bo prispevalo k zmanjšanju tveganja revščine ter k povečevanju socialne vključenosti starostnikov.

 

CILJ:

Glavni cilj investicijskega projekta je izgradnja novega dnevno varstvenega centra v Logatcu na parcelah številka 1562/1, 1562/3 in 1563/6, vse k.o. 2016 Blekova vas, ter tako zagotoviti pogoje za izvajanje dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let. V novozgrajeni stavbi, ki bo sprejela do 24 oseb, se bo izvajal socialno varstveni program dnevnega varstva starejših nad 65 let s poudarkom na skupnostnih storitvah s ciljem deinstitucionalizacije socialno varstvenih storitev.

 

 

FINANČNI OKVIR:

Vrednost z DDV: 1.253.390,01 EUR

Naložbo sofinancirata v višini 717.383,00  EUR Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

 

Z izgradnjo novega dnevno varstvenega centra se bo pripomoglo k doseganju specifičnega kazalnika rezultata 9.19: »Število oseb vključenih v institucije«, ki meri znižanje števila oseb v institucijah ter  k doseganju kazalnika učinka 9.20: Število enot, v katere je bilo investirano.

Oznaka

Kazalnik

Vrsta kazalnika

Ciljna vrednost

 9.19

Število oseb v institucijah

rezultat

-20

 9.20

Število enot, v katere je bilo investirano

učinek

1

 

Kazalnik učinka bo dosežen ob zaključku projekta, kazalnik rezultata pa mora biti dosežen najkasneje do 31.05.2023.

https://www.eu-skladi.si/